Lino Talloru

Lino Talloru

Ghitarrista de Serrenti (Sardegna)